CriadoraConsult

 

 

Konsult med inriktning på

Lagen om offentlig upphandling, e-handel och organisation.

CriadoraConsult

Upphandlingskonsult i Västsverige

Jag arbetar främst med information och utbildning till små och medelstora företag. Ex.vis har ett flertal utbildningsinsatser riktade till lokala livsmedelsproducenter genomförts genom åren.

Utbildningar har genomförts i bl a Örebro, Borås, Linköping i samarbete med Hushållningssällskapet, LRF och Länsstyrelser samt på uppdrag av Företagarna i Västra Götaland.

Även uppdrag innebärande hela upphandlingsprocessen utförs. Detta innebär att allt från utarbetande av förfrågningsunderlag, annonsering, anbudssammanställning och tilldelningsbesked, allt i samråd med den expertis uppdragsgivaren har, genomförs.

Avtal har tecknats med flera kommuner i Stockholms-trakten samt med SLU.

Jag har bl a slutfört ett stort projekt tillsammans med Säffle kommun kallat Innovativ upphandling, där såväl kommunens anställda som kommunens företagare utbildas i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

Jag har deltagit i ett projekt under ledning av Läns-styrelsen i Västra Götaland med målet att intressera och utbilda lokala livsmedelsproducenter att lämna anbud till måltider inom den offentliga sektorn.

Men, även om det har blivit mycket "mat" på sistone, händer en del del annat. Bl a har jag upphandlat en ladugårdsinredning och hjälpt ett dataföretag att lämna anbud.

Är du medlem i Företagarna Västra Götaland, kan du få gratis rådgivning, se http://www.facebook.com/ForetagarnasUpphandlingsakut?ref=ts&fref=ts

CriadoraConsult

Konsult med inriktning på

Lagen om offentlig upphandling, e-handel och organisation.

Sibylle Mendes

Tel 0705 22 94 33

0511 799046

criadora@levanet.se

Diplomerad upphandlare

SOI-Allego